การควบคุมโครงสร้างการเขียนโปรแกรม Control Structure


การควบคุมโครงสร้างการเขียนโปรแกรม Control Structure

โครงสร้างควบคุม (Control structure)
โปรแกรมทุกโปรแกรมสามารถเขียนขึ้นได้โดยใช้โครงสร้างมาทำการควบคุมเพียง 3 ชนิดเท่านั้น คือ

3.1 โครงสร้างตามลำดับ (Sequence structure)

เป็นโครงสร้างของคำสั่งที่คอมพิวเตอร์จะทำงานไปตามลำดับที่เขียนไว้ ถ้าไม่ได้เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติม


3.2 โครงสร้างทางเลือก (Selection structure)

โครงสร้างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้างสำหรับใช้เลือกทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) โดยอาศัยการตรวจสอบเงื่อนไข  ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ

1. หนึ่งทางเลือก (One Alternative)

โครงสร้างแบบนี้ จะเลือกทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) ก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง


2. สองทางเลือก (Two Alternative)

โครงสร้างแบบนี้มีสองทางเลือก กล่าวคือ เลือกทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็น

จริง หรือ (ทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ 3. หลายทางเลือก (Multiple-Alternative)

      ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงทำตามคำสั่งฝั่งด้าน true ถ้าเป็นเท็จ ทำคำสั่งด้าน false และตรวจสอบเงื่อนไขของ if ตัวใหม่


3.3 โครงสร้างการทำซ้ำ (Repetition structure)

1.โครงสร้างแบบการทำซ้ำ while

เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการทำซ้ำคำสั่งต่าง ๆ โดยจะมีการตรวจสอบเงื่อนไข ซึ่ง
กรณีที่ผลลัพธ์ของเงื่อนไขไม่เท่ากับศูนย์ (จริง)  จะทำคำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งในแต่ละรอบ
ส่วนกรณีที่ผลลัพธ์ของเงื่อนไขเท่ากับศูนย์ (เท็จจะหยุดทำคำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งในรอบ โดยข้ามไปทำคำสั่งถัดไปจากรอบของโครงสร้าง while เล2.โครงสร้างแบบการทำซ้ำ do/while

              โครงสร้างแบบการทำซ้ำ while และ for  จะต้องมีการตรวจสอบค่าของเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือเท็จ  ก่อนที่จะทำคำสั่ง (กลุ่มคำสั่ง) ภายในรอบ  แต่การทำงานบางลักษณะจะต้องทำคำสั่งภายในรอบก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง  ซึ่งการทำงานในลักษณะที่กล่าวนี้สามารถใช้คำสั่ง do-while ได้


3.โครงสร้างแบบการทำซ้ำ for

เป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับทำซ้ำคำสั่ง โดยการทำงานของการทำซ้ำ จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนคือ

1. ค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการทำซ้ำ 2. ส่วนตรวจสอบเงื่อนไข 3. ส่วนเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรควบคุมการทำซ้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น